U bent hier: Home › Vereniging › Statuten en Huishoudelijk reglement

Statuten en Huishoudelijk reglement

De Statuten van de Vereniging vindt u hier

 

Huishoudelijk  reglement vereniging TC WOC  2009

Hoofdstuk 1 De Leden

Artikel 1 
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- of commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 2 
Het aanmeldingsformulier dient volledig te worden ingevuld. Van nieuwe seniorleden wordt verwacht dat zij minimaal de basisbeginselen van het tennisspel beheersen. Er zijn geen restricties ten aanzien van aanname nieuwe leden met uitzondering van volgende omstandigheden; 1) Wachtlijstsituatie 2) Aspirant-lid staat op zwarte lijst knltb 3) Aspirant-lid is eerder geroyeerd bij vereniging. Het bestuur houdt het recht om aspirantleden (jeugd en senior) om bijzondere redenen te weren danwel buiten de ( eventuele) wachtlijst om, aan te nemen.

Artikel 3 
Opzegging kan alleen schriftelijk geschieden voor 1 december van het lopend jaar ( via e-mail of per post). De bevestiging van de ledenadministrateur geld als bewijs van opzegging.

Artikel 4 
De leden mogen uitsluitend eigen pasjes gebruiken voor afhangen. Zonodig kan de parkmanager incidenteel een blanco pasje aan lid verschaffen voor de duur van een dagdeel. Bij verlies van het pasje moet het lid een nieuw pasje aanvragen bij de ledenadministrateur waarvoor de kosten doorberekend worden, thans zijnde € 15,-.

Artikel 5 
Leden behoren binnen 8 dagen na hun verhuizing of andere belangrijke wijziging in personalia /gegevens de ledenadministratie daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 6 
Leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het inschrijfgeld of andere extra bijdragen te voldoen voor 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het tennisseizoen). De inning gebeurt via automatische incasso tenzij het lid hier vooraf schriftelijk bezwaar tegen maakt bij de ledenadministratie.

Artikel 7 
Leden die in de loop van het verenigingsjaar bedanken of geroyeerd worden hebben geen recht op gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van nog te betalen of op terugbetaling van reeds betaalde contributie.

Artikel 8 
Leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de parkmanager of toernooi-organisator.

Artikel 9  Schade aan de vereniging of één harer bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Hoofdstuk 2 Het bestuur

Artikel 10 
Het bestuur wordt gekozen op de volgens de regeling vermeld in de statuten in januari te houden Algemene Ledenvergadering. Het aantal bestuursleden bedraagt tenminste 7

Artikel 11 
In de eerste vergadering van het bestuur na de Algemene Ledenvergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt hij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door een of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van een of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden, bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 12 
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden wensen. De voorzitter leidt de vergadering en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agenda punt te limiteren alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen. Hij zorgt ervoor, dat de bepalingen der Statuten en van het Huishoudelijk Reglement worden nageleefd en dat de besluiten, genomen in de bestuurs- en algemene vergaderingen worden uitgevoerd.

Artikel 13 
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 4 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 8 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 14 
De penningmeester beheert de gelden der vereniging en zorgt voor het innen van alle aan de vereniging toekomende baten. Hij is voor de onder zijn beheer zijnde gelden aansprakelijk. Hij is verplicht boek te houden van alle ontvangsten en uitgaven der vereniging. Bij tussentijds aftreden doet hij aan het bestuur, binnen acht dagen na zijn bedanken, rekening en verantwoording. Hij is verplicht de voorzitter, na overleg met de overige bestuursleden, te allen tijde inzage te geven van de onder zijn berusting zijnde administratie en hem de kas te tonen. In de Algemene Vergadering, brengt hij verslag uit van de stand der geldmiddelen over het afgelopen verenigingsjaar en dient, in overleg met het bestuur, een begroting in voor het komend jaar. Het bestuur is te allen tijde bevoegd voor het beheer nadere regelen vast te stellen. Bestuursleden mogen geen uitgaven of bestellingen doen welke niet in de begroting zijn opgenomen dan na overleg met de penningmeester. Indien de penningmeester bezwaar maakt tegen de uitgaven of bestellingen, dienen deze in de eerstvolgende bestuursvergadering te worden besproken.

Artikel 15 
Het bestuur regelt de taakverdeling tussen de leden, voor zover die niet voortvloeit uit de Statuten of dit Huishoudelijk Reglement.

Artikel 16 
Besluiten van het bestuur zijn bindend voor alle leden tot de eerstvolgende (Algemene) Ledenvergadering, welke de besluiten kan bekrachtigen of vernietigen.

Artikel 17 
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze, een volledige administratie bij te houden van:
a de presentielijsten en de notulen van alle Algemene Vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
b de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar duurt, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Artikel 18 
De commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het bestuur dat ze heeft benoemd. De commissies kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen een of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 19 
In de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, kan een bepaald medium/communicatievorm als verenigingsorgaan worden aangewezen. De beslissingsbevoegdheid ligt in laatste instantie bij het bestuur. Alle zaken de vereniging betreffende, worden, zo nodig, in dat verenigingsorgaan gepubliceerd.

Hoofdstuk 3 De vergaderingen

Artikel 20 
Bij de aanvang van iedere vergadering laat het bestuur presentatielijsten circuleren, waarop de aanwezige leden hun naam zetten. De voorzitter is belast met de leiding der vergaderingen en het handhaven van de orde. Wanneer de voorzitter niet aanwezig is, treedt de waarnemend voorzitter in zijn plaats. Na de opening der vergadering worden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen door de secretaris. Na goedkeuring der notulen worden, zo nodig, de ingekomen stukken voorgelezen. De voorzitter heeft steeds het recht onderwerpen, die niet op de agenda vermeld staan, ter sprake te brengen. De overige leden der vergadering hebben dit recht slechts na afdoening der agenda.
Niemand voert het woord dan na het aan de voorzitter verzocht en verkregen te hebben. De voorzitter verleent het woord in de orde waarin
het gevraagd is. Indien een spreker van het onderwerp in beraadslaging afwijkt, brengt de voorzitter hem zulks onder ogen en roept hem tot het onderwerp terug. Bij voortdurende afwijking kan de spreker door de voorzitter het woord worden ontnomen over het onderwerp in beraadslaging. De voorzitter kan de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen. Bij herhaalde storing van de orde heeft de voorzitter het recht de schuldige uit de vergadering te doen verwijderen. Indien de voorzitter oordeelt, dat een onderwerp genoegzaam is toegelicht, sluit hij de beraadslaging. Indien een der leden van de vergadering de sluiting of de heropening van de beraadslaging voorstelt, wordt over dit voorstel onmiddellijk gestemd.

Artikel 21 
Een motie kan slechts in behandeling worden genomen, indien deze door minstens vijf leden wordt gesteund.

Artikel 22 
Kandidaten voor het bestuur kunnen tevens van de zijde van de leden worden gesteld. Namen van kandidaten moeten uiterlijk vier werkdagen voor de vergadering schriftelijk hij het bestuur worden ingediend, zulks bij brief, ondertekend door tenminste vijf leden.

Artikel 23 
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt dat beschouwd als te zijn aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 24 
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de Algemene Vergadering kan slechts worden gekozen een persoon die is kandidaat gesteld op de wijze als bij Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Artikel 25 
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.

Hoofdstuk 4  wedstrijden/competitie

Artikel 26 
De aanvoerders van de teams zijn verplicht zorg te dragen, dat de wedstrijdbepalingen van de KNLTB worden nageleefd. Bij nalatigheid komen de eventueel daaruit voortvloeiende boeten ten laste der genoemde functionarissen, een en ander ter beoordeling van het bestuur. De TC houdt in eerste instantie hierop toezicht.

Artikel 27 
Opgeroepen spelers zijn verplicht bij verhindering daarvan tijdig kennis te geven.

Artikel 28 
Het bestuur stelt ter ondersteuning van zijn taak op het gebied van het wedstrijdwezen een Technische Commissie in en ter ondersteuning van zijn taak op het gebied van jeugdzaken en het jeugdwedstrijdwezen een Jeugdcommissie.

Artikel 29 
Leden, die aan wedstrijden deelnemen, zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan de aanvoerder van het team en zijn verplicht de besluiten van de Technische Commissie,de Jeugdcommissie en het bestuur te eerbiedigen.

Hoofdstuk 4 Niet leden

Artikel 30 
Niet-leden kan gelegenheid tot spelen worden geboden, nadat hiervoor toestemming is gevraagd aan het bestuur of gedelegeerde van het bestuur zijnde de parkmanager en deze toestemming heeft gegeven. Het bestuur/parkmanager kan van deze niet-leden een nader te bepalen geldelijke bijdrage vorderen.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 31  In het clubhuis mag niet gerookt worden

Artikel 32  Honden zijn toegestaan op het park mits aangelijnd


Hoofdstuk 6 Slotbepaling

Artikel 33 
Tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan slechts worden besloten door de Algemene Vergadering met tenminste 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. De voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement moeten op de agenda worden vermeld. In een buitengewone ledenvergadering is voor een wijziging van het huishoudelijk reglement een meerderheid nodig van de uitgebrachte stemmen.
Bovenstaande op basis van de notariële statuten van de tennisvereniging WOC dd 30 september 1988.



Datum Titel
14-10-2018 Bericht van de voorzitter over baanuitbreiding en nieuw clubhuis
Lees meer...
28-09-2018 Bericht van de Ledenadministratie over beëindiging lidmaatschap en/of wijziging persoonsgegevens
Lees meer...
15-09-2018 Speelmogelijkheden tijdens najaarscompetitie
Lees meer...




 


Bestuur / Commissies
Ledenlijst
Nieuws
Statuten en Huishoudelijk reglement
Financiele spelregels TC WOC 2018
Lidmaatschap »
Algemene Ledenvergadering 2018
Berichten van het bestuur 2018
Online WOC Feedback
Aanmelden
Algemeen
Contributies en Bijdragen 2018
Ledenpasje
Nieuws van de ledenadministratie
Opzeggen
Aanmelden VJC 2019
Jeugd Commissie
Jeugd ledenlijst
Nieuws
Jeugd (tennis)kalender zomerseizoen 2018
Competitie Voorjaar 2018
Worldtour rood en oranje
Tennisjeugdkamp T.C. WOC zomer 2018
Veel gestelde vragen
Wachtlijst
Najaarscompetitie 2018
Evenementenkalender 2018
Woensdagavondmix (WAM) »
WOC open 2018
Ouder-kind toernooi 2018
Beudeker Jeugdtoernooi 2018
Clubkampioenschappen 2018
50+ Toss
test pagina
Algemene info WAM
Inschrijven WAM 2018
Reglement
Banen »
Training »
Clubhuis-bar
Nieuws van de bar
Reglement
Banenschema 2018
De Tennisschool van WOC
Trainer nieuws
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wijzig lidgegevens
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...