ALgemene Ledenvergadering 27 januari

Agenda A.L.V. 27 januari 2019

1. Opening, welkomstwoord voorzitter

2. Binnengekomen stukken, berichten van verhindering

3. Mededelingen

4. Vaststellen notulen 28 januari 2018

5. Beschouwing 2018

6. Financiële zaken 2018-2019

* Financiële ontwikkeling, goedkeuren jaarstukken 2018

* Verklaring kascommissie

* Begroting en contributie voorstel 2019

7. Vooruitblik 2019-2020 met o.a. led verlichting, aanleg baan 0,en clubhuis

8. Evenementen, sponsorcommissie, nieuwe commissieleden

9. Uitreiking Joop Stoop beker

10. Rondvraag 

Nieuws overzicht